ORGANISATIONEN

 

Beredskapspolisen var indelad i avdelningar, med minst en avdelning för varje länspolismyndighet (fler i storstäderna). Varje avdelning var i sin tur indelad i grupper om cirka åtta personer och under utbildningen arbetade man gruppvis. Avdelningschef och ställföreträdande avdelningschef var yrkespoliser med erfarenhet av arbetsledning och/eller utbildning som polisinsatschef.

Gruppcheferna var erfarna yrkespoliser som genomgått särskild ledarskapsutbildning. De civilpliktiga beredskapspoliser som rekryteras skulle förutom att vara ostraffade inte finnas med i något av polisens register. Dessutom skulle de bedömas som lämpliga vid personliga intervjuer.

De individer som rekryterats blev efter genomförd grundutbildning civilpliktiga vid respektive polismyndighet. När styrkan var i tjänst hade samtliga polismans befogenheter och skyldigheter. Det var alltid gruppcheferna (yrkespoliser) som hade befälet och ledde respektive grupp. En beredskapspolis agerade således aldrig på egen hand.