POLISENS KRISHANTERING

En händelse som är så omfattande eller allvarlig att polisen måste omprioritera sina resurser enligt särskilda rutiner utgör en s.k. särskild händelse.
Det vakthavande befälet i respektive län fattar då beslut om insats till dess att polischefen är underrättad.

De flesta fall av särskilda händelser hanteras av den lokala polismyndigheten.
Exempel på särskilda händelser är efterforskning av försvunna personer, rymning av personer som anses farliga, våldsamma upplopp eller oroligheter i samband med manifestationer eller idrottsevenemang, större händelse med många omkomna och skadade eller fara för mångas liv eller omfattande materiell skada, sabotage eller bombhot samt terroristangrepp.

Vid en räddningsinsats har polisen bl.a. följande uppgifter:

  • Reglera trafiken för att insatsen ska kunna genomföras och bereda fri väg för räddningsfordon.
  • Utrymma skadeplatsen och spärra av skadeområdet.
  • Bevaka det avspärrade området.
  • Ansvara för eftersökning av försvunna, skadade och chockade människor.
  • Identifiera avlidna och skadade samt underrätta anhöriga.
  • Söka och gripa ev. misstänkta gärningsmän.

En större polisinsats leds normalt av en polischef som har en ledningsstab. På fältet arbetar en polisinsatschef med en fältstab. Länspolismästaren är den som är ansvarig i varje polismyndighet för såväl daglig verksamhet som särskilda händelser.

På nationell nivå har dock Rikspolisstyrelsen (RPS) det högsta ansvaret.

Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar samt ett kansli. Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen.

Rikspolischef sedan den 1 januari 2015 är Dan Eliasson.

Polismyndigheten ersätter de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Den verksamhet som tidigare utförts vid SKL har övergått till den nya avdelningen Nationellt forensiskt centrum (NFC). Totalt består myndigheten av drygt 28 500 medarbetare.

https://polisen.se/Om-polisen/Organisation/

RPS Juridiska avd gjorde en sammanställning vilka som kunde hjälpa till vid en kris angående en pandemi
Detta kom man fram till
PM från Rättsavdelningen Möjlighet att använda andra personalresurser än poliser vid…