Rapport från mötet med Centerpartiet den 14 mars

 

Måndagen den 14 mars hade ordförande Mikael Sörensen möte med Centerpartiets politisk sakkunnig i juridiska frågor, Gabriela Chand.

Vi pratade om beredskapspolisen och vad vi (föreningen) hade  för  förslag om att utöka användningsområdet för enheten. I ett första steg föreslår vi en ändring av namnet Beredskapspolisen till ett som är anpassat till den nya polisiära enheten och utökade användningsområden.

Denna nya polisära enhet skulle förslagsvis heta Nationella polisreserven. Det nya med denna förändrade verksamhet är att man skulle kunna använda den till mer vardagliga uppgifter. Vi berättade om det brittiska konceptet med frivillig polis, Special Constables (SC), och hur det brittiska samhället verkat mer aktivt för att ge mer trygghet till kostnader som inte belastar samhällets ekonomi. Vi pratade om grundutbildningen för dessa SC som är i stort lika lång som för Beredskapspolisen. Vår förening  förespråkar  ett system anpassat  till dagens svenska samhället och med användande där behovet är störst.

Vi  berättade om i vilka situationer Beredskapspolisen hade fått mandat att användas av regeringen. Vad man ska ha i minnet är att beslutsrätten för användande av Beredskapspolisen låg  hos regeringen och inte hos polisen själva. Hur dessa tillfällen var sådan som endast slumpen styrde över om det skulle bli allvarliga situationer.

Systemet med att det var regeringen som skulle ha beslutsrätten över Beredskapspolisen gav en ineffektivt och byråkratiskt variant och resultatet blev att en ny förordning var nödvändig.  Rikspolisstyrelsen skulle få mandat att besluta om användandet av Beredskapspolisen och den nya förordningen kom 2009.

Vi redogjorde för vad som skedde under 2009 och fram till 2012. Bland annat skapades ett ”icke behov” som Rikspolisstyrelsen använde flitigt som ”sällan använd” och det till trots att de själva hade stoppat alla försök att använda beredskapspolisen. För övrigt blev just ”sällan använd” ett mantra även inom politiken i riksdagen.

Mötet visade sig vara ett viktigt steg närmare en nationell polisreserv. I sin vårbudget yrkade  Centerpartiet att en beredskapspolis var nödvändig och Centerpartiet vill ge enheten en budget på 30 miljoner kronor.