Vårt yrkande till en ny Polisreserv

Onsdagen den 11 maj träffade ordförande Mikael Sörensen samt sekreterare Urban Nordell polisförbundets vice ordförande Anna Nellberg samt Christer Palmqvist

Vi presenterade vårt förslag med införandet av en ny Nationell Polisreserv.
Mötet varade i två timmar och vi ska få besked efter semestern hur polisförbundet ställer sig till vårt förslag.

Här nedan finner ni vårt yrkande:

Införande av nationell polisreserv (Beredskapspoliser).

Beredskapspolisföreningen yrkar på att en nationell polisreserv införs.

En nationell polisreserv ska syfta till att bibehålla Polismyndighetens uthållighet och förmåga i samband med påfrestningar och kriser i samhället som utgör risker för den allmänna säkerheten eller ordningen eller risk för sådan.

Den nationella polisreserven ska ha förmåga att utföra:

– Bevakningsuppgifter
Ex. vid omfattande olycka, naturkatastrof, särskild händelse, förhöjd hotbild, skymningsläge, sabotage.

– Tillträdesskydd
Ex. vid förhöjd hotbild, särskild händelse, skymningsläge, sabotagerisk flyktingströmmar, pandemi. – Utrymning/evakuering Ex. vid händelse av kemikalieolycka, kärnkraftsolycka, naturkatastrof, pandemi.

– Trafikreglering
Ex. vid särskild händelse, omfattande brand/utsläpp/olyckor/statsbesök eller motsvarande händelse med stora resursbehov.

– Transporter
Ex. av frihetsberövade, evakuerade, omhändertagna, skadade.

– MSO ( Managing search operations )
Eftersök av försvunna personer.

Vidare, har vi förslag på utökade användning och lösningar på dessa.
Likt deltidsbrandkåren, ska polisreservister ha tjänstgöringsperioder.
Dessa ska kunna sättas in med kort varsel vid särskilda händelser.
Det är en avgörande tidsfaktor att kunna sättas in för bevakning vid exempelvis förhöjd terrorhot.

Det finns även behov för poliser i internationella missioner.

2001/02, deltog Sverige i två stora internationella övningar, Nordic Peace
Sammanfattningen från övningen 2001 bifogas.

Vi yrkar på att ett antal om cirka 2 200 polisreservister ska byggas upp.

Geografisk indelning.

Region Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrlands län) 200.
Region Mitt (Gävleborgs län, Uppsala län samt Västmanlands län) 200.
Region Bergslagen (Dalarna, Värmland samt Örebro län )150.
Region Stockholm/ Gotland. 600.
Region Syd (Kalmar län, Blekinge, Kronoberg samt Skåne län) 400.
Region Väst (Halland och Västra Götalands län) 500.
Region Öst (Jönköpings län, Södermanlands län samt Östergötlands län) 150 polisreservister.

Antalet polisreservister är större i de län som har kärntekniska anläggningar.
Likaså storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö

Finansiering.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Medel från 2:4.
Samt inom budgetramen för polismyndigheten.