Kammaren biföll utskottets förslag

Ny styrelse utsedd

Föreningen har haft årsmöte där man utsett ny styrelse, detta i samband med att Mikael Juul Sörensen valt att lämna föreningen.

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande: Urban Nordell
Sekreterare: Pierre Osbeck
Ledamot: Fredrik Brander
Ledamot: Ebrahim ”Ebbe” Nikkhah-Dehkordi
Ledamot: Henrik Lindfors

Vårt yrkande till en ny Polisreserv

Onsdagen den 11 maj träffade ordförande Mikael Sörensen samt sekreterare Urban Nordell polisförbundets vice ordförande Anna Nellberg samt Christer Palmqvist

Vi presenterade vårt förslag med införandet av en ny Nationell Polisreserv.
Mötet varade i två timmar och vi ska få besked efter semestern hur polisförbundet ställer sig till vårt förslag.

Här nedan finner ni vårt yrkande:

Införande av nationell polisreserv (Beredskapspoliser).

Beredskapspolisföreningen yrkar på att en nationell polisreserv införs.

En nationell polisreserv ska syfta till att bibehålla Polismyndighetens uthållighet och förmåga i samband med påfrestningar och kriser i samhället som utgör risker för den allmänna säkerheten eller ordningen eller risk för sådan.

Den nationella polisreserven ska ha förmåga att utföra:

– Bevakningsuppgifter
Ex. vid omfattande olycka, naturkatastrof, särskild händelse, förhöjd hotbild, skymningsläge, sabotage.

– Tillträdesskydd
Ex. vid förhöjd hotbild, särskild händelse, skymningsläge, sabotagerisk flyktingströmmar, pandemi. – Utrymning/evakuering Ex. vid händelse av kemikalieolycka, kärnkraftsolycka, naturkatastrof, pandemi.

– Trafikreglering
Ex. vid särskild händelse, omfattande brand/utsläpp/olyckor/statsbesök eller motsvarande händelse med stora resursbehov.

– Transporter
Ex. av frihetsberövade, evakuerade, omhändertagna, skadade.

– MSO ( Managing search operations )
Eftersök av försvunna personer.

Vidare, har vi förslag på utökade användning och lösningar på dessa.
Likt deltidsbrandkåren, ska polisreservister ha tjänstgöringsperioder.
Dessa ska kunna sättas in med kort varsel vid särskilda händelser.
Det är en avgörande tidsfaktor att kunna sättas in för bevakning vid exempelvis förhöjd terrorhot.

Det finns även behov för poliser i internationella missioner.

2001/02, deltog Sverige i två stora internationella övningar, Nordic Peace
Sammanfattningen från övningen 2001 bifogas.

Vi yrkar på att ett antal om cirka 2 200 polisreservister ska byggas upp.

Geografisk indelning.

Region Nord (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrlands län) 200.
Region Mitt (Gävleborgs län, Uppsala län samt Västmanlands län) 200.
Region Bergslagen (Dalarna, Värmland samt Örebro län )150.
Region Stockholm/ Gotland. 600.
Region Syd (Kalmar län, Blekinge, Kronoberg samt Skåne län) 400.
Region Väst (Halland och Västra Götalands län) 500.
Region Öst (Jönköpings län, Södermanlands län samt Östergötlands län) 150 polisreservister.

Antalet polisreservister är större i de län som har kärntekniska anläggningar.
Likaså storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö

Finansiering.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Medel från 2:4.
Samt inom budgetramen för polismyndigheten.

Möte på Rosenbad 19 april 2016

Den 19 april träffade vår ordförande Mikael Sörensen Johan Moström på Rosenbad. Johan är politisk sakkunnig och arbetar för Inrikesminister Anders Ygeman.

Mikael redogjorde för Johan om vår förenings förslag om en resurs likt beredskapspolisen men med utökade användningsområde.

Då Inrikesministern hade uttryckt tankar om en resurs som kunde användas för att avlasta den ordinarie polisen, nämnde han system som polisen i Holland med frivillig polis eller den engelska modellen Special Constables (SC) Den tänkta resursen skulle kunna användas likt deltidsbrandkåren.

Eftersom vår förening har kunskap om hur det brittiska systemet med SC fungerar låg det i sin natur att Mikael redogjorde för just det konceptet. Diskussion om utbildning och inom vilka områden man använde SC.

Mikael redogjorde även om terrorberedskapen och vilka resurser polisen kunde få av Försvarsmakten då Inrikesministern kom in i rummet och ursäktade sig om att han hade fått ett par minuters paus och tänkte komma in och lyssna. Ett trevligt avbrott.

Vi pratade om utlandsmissioner och hur svensk polis, likt de flesta i Europa, har bekymmer och inte har förmåga att ställa upp med större kontingenter med polisresurser, skulle Sverige kunna erbjuda reservpoliser.

Naturligtvis diskuterades andra saker också men det jag har nämnt är i huvudsak de viktigaste.

Mötet blev ett bra möte och vår förening har lösningar på delar av de problem svensk polis befinner sig i.

Rapport från mötet med Centerpartiet den 14 mars

 

Måndagen den 14 mars hade ordförande Mikael Sörensen möte med Centerpartiets politisk sakkunnig i juridiska frågor, Gabriela Chand.

Vi pratade om beredskapspolisen och vad vi (föreningen) hade  för  förslag om att utöka användningsområdet för enheten. I ett första steg föreslår vi en ändring av namnet Beredskapspolisen till ett som är anpassat till den nya polisiära enheten och utökade användningsområden.

Denna nya polisära enhet skulle förslagsvis heta Nationella polisreserven. Det nya med denna förändrade verksamhet är att man skulle kunna använda den till mer vardagliga uppgifter. Vi berättade om det brittiska konceptet med frivillig polis, Special Constables (SC), och hur det brittiska samhället verkat mer aktivt för att ge mer trygghet till kostnader som inte belastar samhällets ekonomi. Vi pratade om grundutbildningen för dessa SC som är i stort lika lång som för Beredskapspolisen. Vår förening  förespråkar  ett system anpassat  till dagens svenska samhället och med användande där behovet är störst.

Vi  berättade om i vilka situationer Beredskapspolisen hade fått mandat att användas av regeringen. Vad man ska ha i minnet är att beslutsrätten för användande av Beredskapspolisen låg  hos regeringen och inte hos polisen själva. Hur dessa tillfällen var sådan som endast slumpen styrde över om det skulle bli allvarliga situationer.

Systemet med att det var regeringen som skulle ha beslutsrätten över Beredskapspolisen gav en ineffektivt och byråkratiskt variant och resultatet blev att en ny förordning var nödvändig.  Rikspolisstyrelsen skulle få mandat att besluta om användandet av Beredskapspolisen och den nya förordningen kom 2009.

Vi redogjorde för vad som skedde under 2009 och fram till 2012. Bland annat skapades ett ”icke behov” som Rikspolisstyrelsen använde flitigt som ”sällan använd” och det till trots att de själva hade stoppat alla försök att använda beredskapspolisen. För övrigt blev just ”sällan använd” ett mantra även inom politiken i riksdagen.

Mötet visade sig vara ett viktigt steg närmare en nationell polisreserv. I sin vårbudget yrkade  Centerpartiet att en beredskapspolis var nödvändig och Centerpartiet vill ge enheten en budget på 30 miljoner kronor.